Tikslai ir uždaviniai

Norinčios užsiregistruoti Labdaros komisijoje organizacijos tikslai ir uždaviniai, vadinami „siekiniais“, turi būti pripažįstami iš tiesų labdaringais pagal JK įstatymus. TTT fondo „siekiniai“ yra šie:

(i) Skatinti jaunų žmonių švietimo plėtrą Lietuvoje:

(a) remti mokslo įstaigas ir stažuočių schemas;

(b) remti anglų kalbos mokymąsi ir švietimą apie Jungtinę Karalystę suteikiant spausdintos ir audiovizualinės medžiagos, kurią galėtų naudotis studentai mokslo įstaigose;

(ii) Skatinti plačiosios visuomenės švietimo plėtrą Lietuvoje:

(a) padėti rengti Lietuvos ar Jungtinės Karalystės istorijos, meno, mokslo ir kultūros parodas, simpoziumus bei festivalius;

(b) rengti švietėjiško pobūdžio medžiagą ir pateikti ją spausdinta ar elektronine forma arba televizijos ar radijo laidoje;

(c) remti kitus švietėjiškos vertės Lietuvai turinčius projektus;

(iii) Skatinti plačiosios visuomenės (taip pat ir JK gyvenančių lietuvių) švietimo plėtrą Jungtinėje Karalystėje:

(a) padėti rengti Lietuvos istorijos, meno, mokslo ir kultūros parodas, simpoziumus bei festivalius;

(b) rengti švietėjiško pobūdžio su Lietuva ar lietuviais susijusią medžiagą ir pateikti ją spausdinta ar elektronine forma arba televizijos ar radijo laidoje;

(c) remti kitus švietėjiškos vertės Lietuvai ar lietuviams turinčius projektus teikiant paramą bendruomenių mokykloms, liaudies meno kolektyvams, veiklai, susijusiai su lietuvių kalba ir kultūra, bei skiriant stipendijas ar teikiant apdovanojimus;

(d)  padėti rinkti ir kaupti archyve medžiagą, susijusią su lietuvių istorija Jungtinėje Karalystėje;

(iv) Skatinti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių mėgėjiško sporto plėtrą teikiant finansinę paramą tokiai veiklai ir renginiams;

(v) Mažinti skurdą Lietuvoje remiant atitinkamų tokiu darbu užsiimančių organizacijų veiklą;

(vi) Gerinti sergančių žmonių Lietuvoje ar Jungtinėje Karalystėje gydymą ir priežiūrą, palengvinant žinių ir profesinės patirties mainus tarp dviejų šalių specialistų.